Regulamin pracowni informatycznej

REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ

Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie

Postanowienia ogólne

 1. Szkolna pracownia komputerowa jest miejscem realizacji zajęć z informatyki oraz kół zainteresowań.
 2. Pracownia może być wykorzystana przez nauczycieli innych przedmiotów, na lekcjach których realizacja przewiduje wykorzystywanie narzędzi i środków informatyki.
 3. Z pracowni komputerowej mogą korzystać uczniowie i pracownicy Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie.
 4. Korzystanie z pracowni przez inne osoby jest możliwe wyłącznie za zgodą nauczyciela – opiekuna pracowni lub dyrektora szkoły.
 5. W pracowni komputerowej istnieją następujące ogólnodostępne konta, z których można korzystać z każdego stanowiska:
                        nazwa konta: uczen#                      hasło: uczen#,
  gdzie # jest numerem komputera. W przypadku komputerów o numerach 1 – 9 w nazwie konta oraz haśle numer ten należy poprzedzić zerem. Miejscami zapisu na dysku są katalogi udostępnione przez administratora sieci. Informacja na ich temat zostanie przekazana użytkownikom na bieżąco.
 6. Administracją sieci zajmuje się nauczyciel – opiekun pracowni, który może przydzielić zadania uczniom lub innym pracownikom szkoły. Szczegółowe informacje o sposobie administrowania szkolną siecią komputerową i pracowniami są przedstawione do informacji dyrektorowi szkoły.
 7. W komputerach będących wyposażeniem szkolnej pracowni komputerowej nie wolno przechowywać żadnych dokumentów zawierających treści sprzeczne z prawem i normami etycznymi.
 8. Nie wolno zachowywać się w sposób utrudniający odbiór lekcji pozostałym uczniom oraz osobom korzystającym z komputerów.
 9. Zabrania się wszelkich form zachowań, które mogą prowadzić do uszkodzenia sprzętu i nieprawidłowego działania oprogramowania, w szczególności: przepełniania dysku plikami kopiowanymi z sieci Internet, kopiowanymi z płyt CD oraz korzystania z oprogramowania mającego na celu utrudnienie pracy w systemie sieciowym oraz naruszenie wszelkiego rodzaju zabezpieczeń systemu sieciowego.

Dostępność pracowni

 1. Pierwszeństwo do korzystania z pracowni mają zajęcia przewidziane w szkolnym planie nauczania.
 2. Odstępstwo od wymienionej zasady jest możliwe wyłącznie za zgodą nauczyciela, który powinien prowadzić zajęcia, i za zgodą nauczyciela
  – opiekuna pracowni komputerowej. Informacja o zmianach musi być znana dyrektorowi szkoły.
 3. Dodatkowe terminy korzystania z pracowni komputerowej w godzinach nie objętych rozkładem nauczania zostaną wywieszone na drzwiach pracowni.

Wykorzystanie sprzętu i oprogramowania

 1. Zabrania się instalowania w pracowni bez zgody nauczyciela oprogramowania, na które szkoła nie posiada licencji.
 2. Niedopuszczalne jest korzystanie z kont i zasobów innych uczniów bądź pracowników szkoły.
 3. Zasady korzystania z usług sieci Internet określone są przez opiekuna pracowni komputerowej. W szczególności zabrania się:
  • przeglądania stron o treściach pornograficznych
  • korzystania z zasobów zawierających treści obsceniczne
  • przeglądania i wykorzystywania zawartości stron szerzących nienawiść, nietolerancję oraz treści faszystowskie
  • korzystania z nieoficjalnych stron związanych z alkoholem, narkotykami oraz innymi używkami
 4. Próby włamania do sieci lokalnej jak i zdalnego systemu sieciowego będą traktowane jako poważne naruszenie regulaminu szkolnego, zagrożone
  w ostateczności karą wydalenia ze szkoły.
 5. Nie wolno wykonywać żadnych eksperymentów, których skutek jest trudny do przewidzenia. W szczególności dotyczy to uruchamiania własnych programów (zarówno napisanych przez siebie, jak i kopiowanych z jakichkolwiek źródeł) bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z nauczycielem prowadzącym.
 6. Opiekun pracowni ma prawo zmienić hasła oraz modyfikować inne ustawienia bez podania przyczyny. Zainteresowani użytkownicy zostaną poinformowani o tym fakcie w stosownym czasie.

Postanowienia końcowe

 1. Przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu należy poinformować o wszelkich uszkodzeniach i zauważonych nieprawidłowościach w działaniu sprzętu i oprogramowania.
 2. W razie wypadku, wynikającego na przykład z porażenia prądem, należy natychmiast odłączyć zasilanie, udzielić pierwszej pomocy i zorganizować pomoc lekarską. O zdarzeniu musi być powiadomiony dyrektor szkoły.
 3. W razie alarmu należy natychmiast udać się na miejsce zbiórki, korzystając z wyjść ewakuacyjnych.

Dyrekcja
Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Chorzowie


Print Friendly, PDF & Email