Olimpiada informatyczna gimnazjalistów

OLIMPIADA INFORMATYCZNA GIMNAZJALISTÓW

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów (zwana dalej: Olimpiadą) jest organizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu systemowego Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe. Organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Talent na podstawie umowy DZSE/2010/MEN/3059.

Olimpiada została powołana przez Komitet Główny Olimpiady Informatycznej w roku 2006, z inicjatywy Stowarzyszenia Talent i przy współudziale Zespołu Koordynatorów Edukacji Informatycznej oraz Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.

1. Cele Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

1.1 Zainteresowanie informatyką uczniów szkół gimnazjalnych poprzez współzawodnictwo w rozwiązywaniu ciekawych i inspirujących zadań informatycznych.

1.2 Wyszukiwanie uczniów szkół gimnazjalnych o wybitnych zdolnościach informatycznych.

1.3 Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy wśród uczniów szkół gimnazjalnych.

1.4 Stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej informatycznie.

1.5 Rozszerzanie współpracy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami szkół gimnazjalnych.

1.6 Kształtowanie umiejętności pracy w zespole wśród uczniów szkół gimnazjalnych.

1.7 Zainteresowanie uczniów szkół gimnazjalnych możliwością wykorzystania informatyki w przedmiotach ścisłych.

2. Organizacja

2.1 Organizatorem Olimpiady (zwanym dalej: Organizatorem) jest Stowarzyszenie Talent z siedzibą w Gdyni.

2.2 Olimpiada składa się z zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych.

2.3 Zawody indywidualne i drużynowe rozgrywane są trójetapowo:

  • I etap – szkolny.
  • II etap – okręgowy.
  • III etap – ogólnokrajowy.

2.4 Olimpiada jest adresowana do uczniów szkół gimnazjalnych (zwanych dalej: Uczestnikiem i Uczestnikami). Uczestnicy mogą stworzyć drużynę, która będzie startować w zawodach drużynowych (zwane dalej: Drużyną i Drużynami).

2.5 W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych.

2.6 Uczestnik może jednocześnie startować w obu rodzajach zawodów określonych w pkt. 2.2.

2.7 Oficjalną stroną internetową Olimpiady jest: www.oig.edu.pl, zawody indywidualne i drużynowe realizowane są za pomocą Systemu Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów https://zadania.oig.edu.pl/ (zwanego dalej: Platformą).

2.8 Jedynym dokumentem określającym wszelkie zasady przeprowadzania Olimpiady jest niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami (zwany dalej: Regulaminem)

3. Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

3.1 Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów (zwany dalej: KG) jest powoływany przez Stowarzyszenie Talent na kadencję trwającą dwie kolejne edycje Olimpiady. Kandydatów na członków KG rekomenduje: Komitet Główny Olimpiady Informatycznej, Stowarzyszenie Talent i Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.

3.2 Przewodniczącego KG powołuje Organizator.

3.3 Liczbę członków KG określa Organizator.

3.4 Członkowie KG wybierają spośród siebie dwóch wiceprzewodniczących, sekretarzy naukowych, kierowników jury, kierowników organizacyjnych i sekretarzy KG.

3.5 KG ma siedzibę w Gdyni i korzysta z infrastruktury Stowarzyszenia Talent. Sekretariat KG znajduje się pod adresem: Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, tel. 58 698 21 60.

3.6 Pracami KG kieruje przewodniczący, a w jego zastępstwie lub z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.

3.7 KG jest odpowiedzialny za poziom merytoryczny zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych. KG składa Stowarzyszeniu Talent sprawozdanie z przeprowadzonych zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych w terminie do 30 dni od zakończenia Olimpiady w danym roku szkolnym.

3.8 Główne zadania KG:

– zatwierdzanie programu zawodów indywidualnych i programu zawodów drużynowych;

– powoływanie i odwoływanie członków jury Olimpiady zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych, odpowiedzialnych za przygotowanie i sprawdzanie zadań;

– zatwierdzanie zadań na poszczególne etapy zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych;

– udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych;

– zatwierdzanie listy laureatów III etapu zawodów indywidualnych i drużynowych, wyróżnionych Uczestników oraz kolejności lokat;

– przyznawanie nagród Uczestnikom zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych.

3.9 Decyzje KG zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych, przy udziale przynajmniej połowy członków KG. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. W posiedzeniu KG winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 30 minut później, tego samego dnia, KG może obradować bez względu na liczbę Uczestników.

3.10 Posiedzenia, na których ustala się treści zadań, są tajne. Przewodniczący KG może zarządzić tajność obrad także w innych uzasadnionych przypadkach.

3.11 Decyzje KG we wszystkich sprawach dotyczących przebiegu i wyników zawodów są ostateczne.

3.12 Główne zadania przewodniczącego KG:

– czuwanie nad całokształtem prac KG;

– zwoływanie posiedzenia KG;

– przewodniczenie posiedzeniom KG;

– reprezentowanie KG wobec osób i podmiotów trzecich;

– podejmowanie decyzji o dyskwalifikacji Uczestnika lub Drużyny;

– czuwanie nad prawidłowością wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych oraz zgodnością działalności KG z przepisami.

3.13 Stowarzyszenie Talent gromadzi dane osobowe osób związanych z Olimpiadą i prowadzi archiwum akt zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, przechowując w nim:

– zadania zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych I, II i III etapu, ich opracowania oraz rozwiązania wzorcowe;

– rozwiązania zadań Uczestników zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych I, II i III etapu przez okres 2 lat od daty zakończenia III etapu zawodów;

– rejestr wydanych zaświadczeń i dyplomów laureatów;

– listy laureatów i ich nauczycieli;

– dokumentację statystyczną.

4. Komitety okręgowe

4.1 Komitety okręgowe są powoływane przez Organizatora.

4.2 Każdy Komitet Okręgowy Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów (dalej: KO) składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i co najmniej jednego członka.

4.3 Główne zadania KO:

– przeprowadzenie II etapu zawodów indywidualnych i drużynowych;

– w uzasadnionych przypadkach powoływanie i odwoływanie członków KO w uzgodnieniu z Organizatorem;

– dbanie o to, by z danego okręgu nadchodziły propozycje zadań na zawody indywidualne i drużynowe;

– popularyzacja Olimpiady.

4.4 Główne zadania przewodniczącego KO:

– czuwanie nad całokształtem prac KO;

– zwoływanie posiedzenia KO;

– przewodniczenie posiedzeniom KO;

– przygotowanie i przesłanie protokołu i sprawozdania finansowego z przebiegu zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych II etapu;

– reprezentowanie KO wobec osób i podmiotów trzecich.

4.5 Uchwały KO zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. W posiedzeniu KO winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 30 minut później, tego samego dnia, KO może obradować bez względu na liczbę Uczestników.

4.6 KO opracowuje protokół z przeprowadzonych zawodów indywidualnych i zawodów drużynowych II etapu, a także sprawozdanie finansowane i dostarcza je Stowarzyszeniu Talent (al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia) w terminie do 14 dni od dnia zakończenia zawodów II etapu Olimpiady.

5. Organizacja zawodów indywidualnych i drużynowych

5.1 Szczegółowe zasady przeprowadzenia zawodów indywidualnych i oceny rozwiązań zostały określone w Załączniku nr 1.Program organizacji zawodów indywidualnych (zwanym dalej: PZI), który stanowi integralną część Regulaminu.

5.2 Szczegółowe zasady przeprowadzania zawodów drużynowych i oceny rozwiązań określone są w Załączniku nr 2.Program organizacji zawodów drużynowych (zwanym dalej: PZD), który stanowi integralną część Regulaminu.

6.Rejestracja na Platformie

6.1. Do wzięcia udziału w Olimpiadzie niezbędne jest przejście procesu rejestracji na Platformie.

6.2. Przebieg procesu rejestracji:

6.2.1. Dana szkoła lub placówka edukacyjna wypełnia formularz i przekazuje go na adres Organizatora. Celem szybszej rejestracji dopuszcza się wstępną rejestracją na podstawie formularza przesłanego faksem (58 698-21-60) lub pocztą elektroniczną (oig+rejestracja@talent.edu.pl). Wzór formularza stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

6.2.2. Formularz musi być podpisany przez dyrektora danej szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej oraz wskazywać osobę odpowiedzialną za sprawy organizacyjne po stronie szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej.

6.2.3. Osoba wskazana przez dyrektora danej szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej otrzymuje na Platformie konto skonfigurowane przez Organizatora.

6.2.4. Po prawidłowym przebiegu pkt od 6.2.1 do 6.2.3. uczniowie danej szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej mogą rejestrować się samodzielnie na Platformie.

6.2.5. Każdy Uczestnik zakłada na Platformie tylko jedno konto. Uczestnik korzystający z więcej niż jednego konta może zostać zdyskwalifikowany.

6.2.6. Zgodność danych zgłoszonego ucznia lub uczniów tworzących Drużynę potwierdza uprawniona osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej.

6.2.7. Uczeń lub Drużyna niepotwierdzeni przez przedstawiciela szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej nie mają statusu Uczestnika Olimpiady i nie są uwzględniani w rankingu.

6.3. Rejestrując się na Platformie, Uczestnik oraz przedstawiciel szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej, wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wszelkich informacji związanych z Olimpiadą, w szczególności organizacyjnych i formalnych.

7. Przebieg Olimpiady

7.1. Organizator rozsyła do szkół gimnazjalnych informacje o rozpoczęciu Olimpiady.

7.2. Zawody indywidualne i drużynowe wszystkich etapów organizowane są internetowo poprzez Platformę.

Zawody indywidualne i drużynowe II etapu odbywają się po ustaleniu z KG, w tym samym czasie we
wszystkich wyznaczonych okręgach, w miejscach ustalonych przez KO.

7.3. Organizator zawiadamia Uczestników oraz dyrektora szkoły o fakcie zakwalifikowania się do II i III etapu zawodów indywidualnych i drużynowych, podając jednocześnie miejsce i termin.

7.4. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w zawodach II i III etapu są zwolnieni z zajęć szkolnych na czas niezbędny do wzięcia udziału w zawodach.

7.5. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w II i III etapie zawodów indywidualnych i drużynowych otrzymują
w miarę potrzeby bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie oraz zwrot kosztów podróży po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem i przedstawieniem faktury za przejazd pociągiem osobowym lub pospiesznym II klasy z miejsca zamieszkania do miejsca zawodów.

7.6. W szczególnie rażących wypadkach złamania Regulaminu przez Uczestnika startującego indywidualnie lub Uczestnika będącego członkiem Drużyny, KG może zdyskwalifikować odpowiednio Uczestnika lub całą Drużynę i powiadomić o tym szkołę.

7.7. KG zastrzega sobie prawo do opublikowania Rozwiązań wszystkich Uczestników Olimpiady.

7.8. Opracowywanie zadań na Olimpiadę przebiega następująco:

– Autorem zadań na Olimpiadę może być każda osoba, która nie bierze udziału w Olimpiadzie.

– Autor zgłasza propozycję zadania do sekretarza naukowego zawodów indywidualnych Olimpiady.

– Propozycja zadania powinna być oryginalna i nie publikowana wcześniej.

– Zgłoszona propozycja zadania jest opiniowana, redagowana, opracowywana wraz z zestawem testów.

– Opracowania zadań podlegają niezależnej weryfikacji.

– Zadanie, które uzyska negatywną opinię, może zostać odrzucone lub skierowane do ponownego opracowania.

– Wyboru zestawu zadań na poszczególne etapy Olimpiady dokonuje KG, spośród zadań, które zostały opracowane i uzyskały pozytywną opinię sekretarza naukowego. Liczba zadań przedstawianych przez sekretarza naukowego do wyboru przez KG musi być większa od liczby zadań przewidzianych na danym etapie Olimpiady.

– Wszystkie osoby uczestniczące w procesie przygotowania zadań na Olimpiadę są zobowiązane złożyć deklarację poufności według wzoru z Załącznika nr 4.

8. Uprawnienia i nagrody

8.1. Laureaci i finaliści zawodów indywidualnych Olimpiady otrzymują z informatyki celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

8.2. Laureaci zawodów indywidualnych Olimpiady przyjmowani są do wybranej przez nich publicznej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły, na podstawie pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DKOS-1/KW-5027-40a/07. Zaświadczenia o uzyskanych uprawnieniach wydaje laureatom KG.

8.3. Członkowie Drużyn zakwalifikowanych do III etapu Olimpiady, otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie.

8.4. Wybrani w ramach rekrutacji Uczestnicy zawodów indywidualnych i drużynowych zostaną zaproszeni na obóz naukowo-treningowy.

8.5. Nauczyciel, którego praca przy przygotowaniu Uczestników Olimpiady zostanie oceniona przez KG jako wyróżniająca, może otrzymać nagrodę wypłacaną z funduszu Olimpiady lub odpowiedni KO może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o przyznanie nagrody.

8.6. Organizator może przyznać wyróżniającym się aktywnością członkom KG i KO nagrody z funduszu Olimpiady.

8.7. Osobom, które wniosły szczególnie duży wkład w rozwój Olimpiady, KG może przyznać honorowy tytuł: „Zasłużony dla Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów”.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Wszelkie wnioski i skargi w kwestiach nieokreślonych w Regulaminie należy wnosić do KG w formie pisemnej.

9.2. KG rozpatruje każdy wniosek i skargę na najbliższym posiedzeniu, licząc od dnia wpłynięcia dokumentu.

9.3. Rozstrzygnięcia KG są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

9.4. Aktualna wersja niniejszego regulaminu i ewentualne zmiany są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Olimpiady: www.oig.edu.pl.

Print Friendly, PDF & Email